Nabór kandydatów

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy oraz o wynikach naboru.

Dyrektor Instytutu Literatury ogłosił nabór kandydatów na stanowisko Archiwisty w Instytucie Literatury. Aplikacje można składać w terminie do 24 lutego 2023 r.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 1/24.01.2023

Instytut Literatury

ul. Smoleńsk 20/12, 31-112 Kraków

ogłasza nabór na stanowisko: Archiwista w Instytucie Literatury (1/2 etatu)

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa oraz instrukcji archiwalnej/kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt: nadzór, klasyfikacja, przechowywanie, zabezpieczenie, wycofywanie, porządkowanie dokumentacji przyjętej także jako nieuporządkowanej.
 • Przyjmowanie właściwie opracowanej dokumentacji spraw zakończonych na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych, udostępnianie, wypożyczanie dokumentów
  z archiwum, inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej i udział w jej komisyjnym brakowaniu.
 • Współpraca z Archiwum Państwowym w przedmiocie dotyczącym prawidłowego funkcjonowania archiwum, przekazywania materiałów oraz uzgadnianiu normatywów kancelaryjno-archiwalnych.
 • Wsparcie pracowników w stosowaniu wewnętrznych przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
 • Sporządzanie sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym zgodnie z terminami i zasadami wynikającymi
  z obowiązujących przepisów prawa.
 • Przeprowadzanie kwerend oraz udzielanie informacji archiwalnej, instruktaży, szkoleń.
 • Nadzorowanie modułu Archiwum w systemie EZD.

Oferujemy:

 • Pracę w państwowej instytucji kultury;
 • Możliwość podniesienia swoich kwalifikacji oraz zdobycia doświadczenia;
 • Forma zatrudnienia – umowa o pracę.

Wymagania:

 • Znajomość przepisów prawa regulujących postępowanie z dokumentacją, Ustawy
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy – warunek konieczny.
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu archiwistyki lub wyższe historyczne o specjalności archiwalnej, lub kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia, lub wykształcenie średnie w zawodzie technik archiwista.
 • Znajomość oraz umiejętność stosowania w praktyce przepisów kancelaryjno-archiwalnych: ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego
  w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji.
 • Umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej z podmiotami i instytucjami.
 • Umiejętność samodzielnego, odpowiedzialnego i proaktywnego wykonywania powierzonych zadań.
 • Umiejętności analityczne, kreatywność, rzetelność, terminowość, dobra organizacja pracy.

Kontakt:

Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń zawierających list motywacyjny oraz CV na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z umieszczeniem w temacie wiadomości: Archiwista w Instytucie Literatury  +  imię i nazwisko lub przesłanie pocztą na adres: Instytut Literatury w terminie do dnia 24 lutego 2023 roku do godziny 12:00.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Literatury z siedzibą w Krakowie
   31-112 Kraków, ul. Smoleńsk 20/12.

II. W sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się za pomocą adresu
 email: iodTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w   punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko ARCHIWISTY u pracodawcy – Instytut Literatury z siedzibą w Krakowie, a także w celu bardziej efektywnego jego przeprowadzenia, w tym ułatwienia komunikacji z Administratorem oraz w przypadku wyrażenia zgody (która może zostać odwołana w każdym czasie) - w celu przyszłych procesów rekrutacji przez okres wskazany w odrębnym formularzu/oświadczeniu zgody.

 

IV. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (m.in. w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 kodeksu pracy) będą przetwarzane na podstawie:

 art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

oraz art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

a w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).

V. Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji Instrukcji Kancelaryjnej zgodnie z JRWA,

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres rekrutacji oraz przez 30 dni po jego zakończeniu, a w przypadku udzielenia zgody na przyszłe rekrutacje – przez okres, na jaki zgoda została udzielona.

VI. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym lub przekazywane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

organy nadzoru, kontroli, inne organy administracji publicznej upoważnione na mocy przepisu prawa, oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych i umownych obowiązków administratora, podmioty trzecie w związku z wykonywaniem Pani/Pana obowiązków, np. wsparcie i utrzymanie infrastruktury IT; doradztwo prawne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane, na podstawie umowy z Administratorem  i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, niezależni zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy, usług pocztowych i operacyjnych, zarządzania dokumentacją - podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Administratora.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,

3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

4. przenoszenia danych,

5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, w tym w szczególności w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, jest obowiązkiem ustawowym i jednocześnie jest niezbędne, aby Pani/Pan mógł uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany
i Pani/Pana dane nie są profilowane.

IX. Informacja o możliwości wniesienia sprzeciwu

W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia sprzeciwu. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności.