Dyrektor Instytutu Literatury ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie "Usługa badania przez biegłych rewidentów rocznych sprawozdań finansowych Instytutu Literatury za rok 2023 i 2024"
Oferty można składać w terminie do 9 października 2023 r. do godziny 12:00

Postępowanie „Usługa wykonania 3 partii pakietów książek wraz z ich dystrybucją i dostawą dla Instytutu Literatury – znak sprawy: sZP.261.3.2023" prowadzone na Platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4f1cfadb-0ff4-11ee-9355-06954b8c6cb9

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-4f1cfadb-0ff4-11ee-9355-06954b8c6cb9

Termin składania ofert: do dnia 08 sierpnia 2023 do godz. 10:00

 

Postępowanie prowadzone na Platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-86089f1e-a06b-11ed-9236-36fed59ea7dd  

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-86089f1e-a06b-11ed-9236-36fed59ea7dd

Termin składania ofert: do dnia 15 luty 2023 godz. 10:00

Postępowanie prowadzone na Platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-988fafee-d9d8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-988fafee-d9d8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Termin składania ofert: do dnia 23 maja 2023 godz. 10:00

   

Podkategorie

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy naszej działalności.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

Instytucje publiczne działają na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega nasza działalność.

COM_CONTENT_READ_MOREPrawo państwowe

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności  - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o zarządzanym majątku.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Instytutu Literatury w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia z zakresu działalności.

COM_CONTENT_READ_MOREKomunikaty i sprostowania

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - Prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r.(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) Prawo zamówień publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Zamówienia publiczne z wyłączeniem stosowania ustawy - Zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r.(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) Prawo zamówień publicznych, ustawy nie stosuje się.

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne z wyłączeniem stosowania ustawy

Art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że zamawiający, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, obowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego.

COM_CONTENT_READ_MORERozstrzygnięte postępowania

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym i wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca w Przykładowej Instytucji

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy oraz o wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MORENabór kandydatów