Prawo państwowe

Instytucje publiczne działają na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega nasza działalność.

Warszawa, dnia 25 lutego 2019 r.
Poz. 12

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 25 lutego 2019 r.


w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury – Instytutu Literatury
Na podstawie art. 8 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115) zarządza się, co następuje:
§ 1. Tworzy się państwową instytucję kultury pod nazwą „Instytut Literatury”, zwaną dalej „Instytutem”.
§ 2. Siedzibą Instytutu jest Kraków.
§ 3. Przedmiotem działania Instytutu jest realizacja mecenatu państwa nad środowiskiem twórców i badaczy polskiej literatury współczesnej oraz krytyki literackiej, w tym:
    1) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współczesnej twórczości literackiej;
    2) podejmowanie działań służących upowszechnianiu współczesnej twórczości literackiej;
    3) wspieranie współczesnych polskich twórców literatury i popularyzacja ich dorobku w kraju i za granicą;
    4) ochrona współczesnej twórczości literackiej oraz podejmowanie działań na rzecz jej obecności w obiegu wydawniczym;
    5) dbałość o obecność współczesnej twórczości literackiej w procesie edukacji;
    6) podejmowanie działań służących podnoszeniu kompetencji odbiorców polskiej współczesnej twórczości literackiej oraz poszerzaniu ich kręgu.
§ 4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który zapewnia środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.
§ 5. Instytutowi zostanie nadany odrębnym zarządzeniem statut w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński